Terugkerend agendapunt tijdens de bestuursvergadering van de Staatsrechtkring is het bespreken van actuele onderwerpen, discussiepunten en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor staatsrechtelijk onderzoek en onderwijs. De lijst met besproken onderwerpen wordt op deze pagina bijgehouden en van tijd tot tijd geactualiseerd.

Grondwet

 • het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet
 • procedure van grondwetsherziening naar aanleiding van het debat in de Kamer over het burgerinitiatief ‘EU-burgerforum’
 • viering 200 jaar Grondwet

Regering en parlement

 • de positie van de Eerste Kamer, mogelijke staatscommissie
 • het nationale budgetrecht in Europees perspectief
 • het tweekamerstelsel (en stapeling van correctiemechanismes)
 • de kabinetsformatie (recente evaluatie, horen van kandidaat-bewindspersonen)
 • viering 200 jaar Staten-Generaal

Openbaar bestuur

 • wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in consultatie (juli 2015)
 • kwesties rondom NSA-onthullingen
 • de verhouding tussen privacy en het werk van de inlichtingendiensten, mede in Europees perspectief
 • wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
 • rijksbrede wetsvoorstellen omtrent gegevensuitwisseling, vaak met delegatie naar lager niveau
 • evaluatie Zondagswet
 • Rob-advies ‘Sturen en verbinden’ over organisatie en werkwijze Rijksoverheid

Rechtspraak en rechterlijke organisatie

 • de toekomst van hoofdstuk 6 Grondwet (rechterlijke organisatie)
 • de bestuursrechtelijke taak van de Raad van State
 • verhouding bestuur-rechter
 • de discussie over de toegang tot de rechter: eigen bijdrage, griffierechten, gefinancierde rechtsbijstand, inzet bijzondere bijstand op gemeentelijk niveau
 • geschilbeslechting buiten de reguliere rechter om, waaronder voorstel Netherlands Commercial Court
 • de strafrechtelijke immuniteit van de Staat
 • toekomst van het grondwetsvoorstel inzake constitutionele toetsing

Democratie

 • referendumwet in werking getreden
 • weerbare democratie: verbod politieke groeperingen
 • groeiende betekenis burgerparticipatie
 • wetgeving inzake partijfinanciering op decentraal niveau
 • 100 jaar evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht (2017-2019)
 • de toekomst van ons partijenstelsel; is een vertegenwoordigende democratie zonder politieke partijen mogelijk?

Grondrechten

 • de wijziging van artikel 13 Grondwet
 • het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet
 • het nationaal actieplan mensenrechten
 • bescherming persoonlijke levenssfeer, inclusief opkomst ‘big data’
 • evaluatie Wet openbare manifestaties
 • journalistieke bronbescherming, twee voorstellen BZK en VenJ
 • ontwikkeling sociale grondrechten (bijv. in relatie tot opvang minderjarige asielzoekers)
 • de toekomst van de sociale grondrechten
 • de houdbaarheid van artikel 23 Gw

Europese Unie

 • privacyverordening EU en de Europese privacywaakhond
 • de rol van nationale parlementen in EU-besluitvorming
 • programma betere regelgeving
 • TTIP
 • Werkgroep ‘Groene Kaart’ (onderzoek naar mogelijkheden input van nationale parlementen voor EU-voorstellen)

Decentralisatie

 • decentralisaties: de betekenis van stelselverantwoordelijkheid en de gevolgen voor de inrichting van de centrale overheid
 • decentralisaties en het gelijkheidsbeginsel
 • verdere decentralisaties
 • aanstellingswijze burgemeester, eerste lezing grondwetherziening afgerond
 • evaluatie hoofdstuk 7 Grondwet
 • openbare ordehandhaving op gemeentelijk niveau: sterk groeiend terrein
 • evaluatie interbestuurlijke relaties
 • geschilbeslechting, verhouding private uitvoering/bestuurshandelen

Koninkrijksrelaties

 • de grondwetswijzigingen met betrekking tot Caribisch Nederland
 • de betekenis van art. 12a Statuut
 • de verhouding tussen Grondwet en Statuut
Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2015