Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring 2024

Eens in de drie jaar wordt de Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring uitgereikt voor het beste proefschrift op het terrein van het Nederlandse of vergelijkende staatsrecht, het Europese constitutionele recht of de staatstheorie uit de voorliggende periode. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000 en een certificaat. In aanmerking komen dissertaties die onderwerpen betreffen van Nederlands of vergelijkend staatsrecht, het Europese constitutionele recht of de staatstheorie. De dissertaties zijn tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 verdedigd aan een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij zijn geschreven in de Nederlandse of Engelse taal.

Een voordrachtsbrief dient, ondertekend en gescand, uiterlijk 1 juli 2024 te worden gezonden aan de secretaris van de Staatsrechtkring op e-mailadres: secretaris@staatsrechtkring.nl.

Hoogleraren kunnen voordrachten doen met betrekking tot dissertaties die door henzelf of door anderen zijn begeleid. Indien een hoogleraar van oordeel is dat een dissertatie op de bovengenoemde vakterreinen van zodanige kwaliteit is dat deze voor de prijs in aanmerking komt, doet deze daartoe een schriftelijke voordracht. De voordracht dient met redenen te zijn omkleed. 

De ontvangen voordrachten worden door de secretaris doorgeleid naar de jury. De jury beoordeelt of de voordrachten voldoen aan de in dit reglement gestelde eisen. Op nader verzoek worden vervolgens door de voordragende hoogleraar drie exemplaren van de betreffende dissertatie aan de jury gezonden (gelieve daarvoor contact op te nemen met de secretaris van de Staatsrechtkring op e-mailadres: secretaris@staatsrechtkring.nl)

De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de jury tijdens de Staatsrechtconferentie op 13 december 2024 te Leiden.