Publicatiereeks

De geredigeerde bijdragen aan de jaarlijkse Staatsrechtconferentie worden gepubliceerd in de reeks Publicaties van de Staatsrechtkring. Deze publicatieserie (“groene reeks”) wordt sinds 2006 uitgegeven door Wolf Legal Publishers. De publicaties zijn verkrijgbaar via webwinkels en de boekhandel.

Recente publicaties

Democratie: nieuwe ontwikkelingen (2018)

De Staatsrechtconferentie 2018 werd georganiseerd door de sectie staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze conferentie stonden nieuwe ontwikkelingen in de democratie centraal, bezien vanuit een multidisciplinaire aanpak.

In deze bundel zijn de preadviezen verzameld die zijn uitgebracht voor de Staatsrechtconferentie. De publicatie is opgedeeld in vier deelonderwerpen, namelijk methodologische en historische aspecten van democratie, digitalisering van democratie, burgerparticipatie en tot slot organisatieverboden. Over elk deelonderwerp zijn tenminste twee preadviezen uitgebracht en sommige preadviezen sluiten af met een aantal stellingen.

Meer informatie en bestellen >>

Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit (2018)

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese Unie. Begrenst het concept soevereiniteit nu echt wat aan de EU aan bevoegdheden kan worden overgedragen? Is er misschien een kern die nooit zou mogen worden overgedragen? Of impliceert het begrip soevereiniteit dat we bij de overdracht van soevereine bevoegdheden een strakke procedure volgen en er vooral expliciet over zijn? Kortom, een bundel die oproept tot een helder gebruik van het begrip kan voorkomen dat we langs elkaar heen blijven praten. Deze bundel bestaat uit bijdragen aan de in 2017 in Maastricht gehouden Staatsrechtconferentie over het thema soevereiniteit.

Meer informatie en bestellen >>

Recent verschenen: Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/'big data', vernieuwing in het onderwijs en de zorg, de inrichting van 'smart energy grids', en de introductie van zelfrijdende auto's, drones, en microchip implantatie. Wetgeving moet 'toekomstbestendig' worden door juridische ruimte te bieden voor het beproeven van innovatieve praktijken op basis van private, publieke en publiek-private initiatieven. Maar, hoeveel ruimte is rechtstatelijk beschouwd nog aanvaardbaar, zoals met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zeggenschap en de bescherming van fundamentele rechten, en hoe kan deze ruimte het best worden gebruikt, dat wil zeggen: in een goede balans tussen effectief en legitiem?

Meer informatie en bestellen >>

Recent verschenen: De verhoudingen in het Koninkrijk (Staatsrechtconferentie 2015)

1208De Staatsrechtconferentie 2015 vond plaats aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en was gewijd aan de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden. De bundel De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden: een perspectief op de toekomst bevat de tekst van de voordrachten van de plenaire presentaties en de papers van deskundigen. 

Op 10 oktober 2010 onderging het Koninkrijk een ingrijpende staatsrechtelijke en staatkundige hervorming. Krachtens artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden omvat het Koninkrijk sindsdien de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken sindsdien elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Daarnaast zijn in het kader van artikel 38 Statuut enige zogeheten consensusrijkswetten tot stand gekomen op onder meer de terreinen van rechtspleging, rechtshandhaving en het financieel toezicht. Sinds 2010 legt artikel 12a Statuut vast dat bij rijkswet voorzieningen worden getroffen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De conferentie volgde kort na de in 2015 gehouden evaluaties van de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk.

Meer informatie en bestellen >>

Recent verschenen: Integriteit in politiek en bestuur

20455425-Publikaties-van-de-Staatsrechtkring-Staatsrechtconferenties-18-De bundel Integriteit in politiek en bestuur bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013, die werd georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het thema van de conferentie, integriteit in politiek en bestuur, staat de laatste jaren volop in de belangstelling.

Met de preadviezen in deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken getracht een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming omtrent de juridische normering en handhaving van integriteit in politiek en bestuur. De bundel, onder redactie van S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof en A.E. Schilder, is verschenen bij Wolf Legal Publishers in de serie Publikaties van de Staatsrechtkring (Staatsrechtconferenties).

Meer informatie en bestellen >>

The Powers that Be: Op zoek naar nieuwe checks and balances

955De bundel The Powers that Be bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2012. Tijdens deze conferentie, die werd georganiseerd door de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, werd stilgestaan bij de vraag of – en zo ja, waarom – de huidige constitutionele checks and balances tekort schieten. Dit vooral in het licht van het feit dat constitutioneel recht tegenwoordig voortvloeit uit vele transnationale bronnen, zoals verdragen of volkenrechtelijke besluiten die met medewerking van volkenrechtelijke of EU-organisaties tot stand worden gebracht.

Meer informatie en bestellen >>