Studiemiddag van de Staatsrechtkring en de VAR over toetsing door de rechter van wetten in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel (5 april)

Over de toetsing aan rechtsbeginselen is veel te doen. Na eerdere conclusies van de staatsraden A-G Widdershoven en Wattel, en Snijders daarover,  heeft de Gro­te ka­mer van de Af­de­ling be­stuurs­rechtspraak op 1 maart jl. geoordeeld over de vraag in hoeverre de bestuursrechter toepassing van de wet in een individueel geval achterwege kan laten omdat die toepassing anders in strijd zou komen met het evenredigheidsbeginsel. Ook is onlangs een eerste concept verschenen van een mogelijke aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht, waarmee wordt beoogd te regelen dat ook bij een gebonden bevoegdheid in een formele wet door het bestuur en in laatste instantie de rechter altijd een evenredigheidstoets kan worden uitgevoerd. Dit laatste is een duidelijke politieke wens.

De vraag die voor de rechter en wetgever voorligt, is in hoeverre het binnen de geldende grenzen van het toetsingsverbod zoals vervat in artikel 120 van de Grondwet mogelijk is om steeds te komen tot een evenredige toepassing van een gebonden bevoegdheid in een wet in formele zin.

Bij de beantwoording van deze vraag spelen diverse staats- en bestuursrechtelijke aspecten. Reden voor de Staatsrechtkring en de VAR om hierover een gezamenlijke studiemiddag te organiseren.

 

De sprekers zijn:

Ingrid Leijten, hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht, Tilburg University

Melanie van Zanten, promovenda staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Rolf Ortlep, hoogleraar (Europees) bestuursrecht aan de Open Universiteit en universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Dagvoorzitter: Jerfi Uzman, hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam

 

Datum en tijdstip
Woensdag 5 april 2023, van 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) tot 17.00 uur (met aansluitend een
borrel)

Locatie
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid: Roeterseilandcampus, (Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam), Gebouw A: zaal A3.15.

De studiemiddag is gegoten in een hybridemal. Online woont u de bijeenkomst bij via https://uva-live.zoom.us/j/84574982515

Voor vragen schrijft u dan een bericht naar n.graaf@uva.nl

Kosten
Gratis voor leden van de Staatsrechtkring en de VAR, anderen € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht, onder vermelding ‘studiemiddag 5 april 2023′. Je ontvangt geen factuur. Als je je aanmeldt, ben je verplicht om te betalen.

NOvA-punten
Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOvA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar var@pelsrijcken.nl. Mocht u digitaal willen meeluisteren, vermeld dat dan bij de aanmelding.