Recent verschenen: Integriteit in politiek en bestuur

20455425-Publikaties-van-de-Staatsrechtkring-Staatsrechtconferenties-18-De bundel Integriteit in politiek en bestuur bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013, die werd georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het thema van de conferentie, integriteit in politiek en bestuur, staat de laatste jaren volop in de belangstelling.

Met de preadviezen in deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken getracht een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming omtrent de juridische normering en handhaving van integriteit in politiek en bestuur. De bundel, onder redactie van S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof en A.E. Schilder, is verschenen bij Wolf Legal Publishers in de serie Publikaties van de Staatsrechtkring (Staatsrechtconferenties).

De groeiende aandacht voor integriteitsschendingen bij politieke en bestuurlijke ambtsdragers heeft inmiddels geleid tot een hausse aan integriteitscodes en -richtlijnen, die erop gericht zijn inzichtelijk te maken wat integer gedrag is en hoe niet-integer gedrag binnen een bepaalde overheidsorganisatie kan worden voorkomen. Het lijkt er dan ook op dat het thema integriteit de laatste jaren bezig is te juridiseren. Vergeleken met bijvoorbeeld de bestuurskunde en de politieke wetenschappen, waar integriteit al geruime tijd een belangrijk onderzoeksthema vormt, is de aandacht voor dit onderwerp binnen de rechtswetenschap echter nog relatief beperkt en tamelijk fragmentarisch van aard.

Centraal tijdens deze Staatsrechtconferentie stond dan ook de vraag welke rol het recht speelt of zou moeten spelen in integriteitskwesties – een vraag die overigens niet alleen vanuit juridisch perspectief te beantwoorden is. Welke belangen kunnen in besluitvormingsprocessen een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging organisatorisch worden gewaarborgd? Moet integriteit eerst en vooral worden benaderd als een bestuurlijk of moreel vraagstuk – een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling – of is er behoefte aan (meer) dwingende kaders en procedureregels? Hoe kan integriteit worden genormeerd? En welke rol spelen actoren als de media in het aan de kaak stellen van integriteitskwesties?

Met bijdragen van: G.H. Addink, M. Dees, A.W. Hins, L.W.J.C. Huberts, A.J.G.M. van Montfort, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof, J. de Ridder, R.J.N. Schlössels, L.J.M. Timmermans, B. van der Vorm, P.C. Westerman, W. van der Woude en S. Zouridis.

Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden van het recht
S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof en A.E. Schilder (red.)
Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014. ISBN 9789462401471.
Info en bestellen >>